+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Harita genel komutanliğı ne iş yapar?

Harita genel komutanliğı ne iş yapar?
         Harita Genel Komutanlığı mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak, eğitim, araştırma, geliştirme, ortak üretim vb. konularda kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile diğer tüzel kişilerle, konuya özel düzenlenen protokoller çerçevesinde işbirlikleri yapmaktadır.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI İLE  AAAA BAKANLIĞI

BBBB GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA ORTOFOTOLARIN GÖRÜNTÜ SERVİSİ ÜZERİNDEN SUNUMUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ BELİRLEYEN PROTOKOL

 

 

Taraflar

 

MADDE 1- (1) Bu Protokol; Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı (HGK) ile AAAA Bakanlığı BBBB Genel Müdürlüğü (BBBBarasında imzalanmıştır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

 

MADDE 2- (1) Bu protokolde yer alan;

a) HGK: Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığını,

b)BBBB:AAAA Bakanlığı BBBB Genel Müdürlüğü

ifade eder. 

 

Amaç ve Kapsam

 

MADDE 3- (1) Bu protokolün amacı, HGK tarafından, yurt içinde 45 cm ve daha iyi yer örnekleme aralığında çekilen renkli hava fotoğraflarından üretilen tasnif dışı gizlilik derecesindeki ortofotoların, görüntü servisleri üzerinden bu protokol kapsamında 5 (beş) yıllık süre boyunca 100 (yüz)kullanıcılı olarak BBBBykullandırılmasına, BBBB tarafından harita ve harita bilgisi üretimi ile coğrafi analizlerde ve kurumsal uygulamalarda altlık olarak kullanılmasına ve her iki kurum tarafın mükerrer üretilen coğrafi verilerin karşılıklı paylaşılmasına ve güncellemesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

 

Dayanak

 

MADDE 4- (1) Bu protokol, 657 sayılı “Harita Genel Komutanlığı Kanunu”, 2565 Sayılı “Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu”, Bakanlar Kurulunun 5 Temmuz 1994 tarihli ve 94/5856 karar sayılı “Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği” ve Bakanlar Kurulunun 15 Ağustos 2000 tarihli ve 2000/1176 karar sayılı “Askerî Coğrafya Hizmetleri Yönetmeliği” esas alınarak düzenlenmiştir.

 

Tarafların Yükümlülükleri

 

MADDE 5- (1) HGK’ nın Yükümlülükleri;

a) HGKyurt içi güncel renkli ortofoto görüntülerini, Web Harita Servisleri üzerinden sunmayı,
b) HGK, madde 7.1. kapsamındaki mücbir sebepler ve Koordinasyon Kurulunun bilgisi dâhilinde yapılacak planlı sistem çalışmalarında yaşanacak kesintiler hariç olmak üzere servisi kesintisiz sağlamayı
c) HGK, mücbir sebep de dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle servis hizmetinin verilemediği toplam gün sayısı kadar eksikservis hizmetini, hizmet süresinin dolmasını müteakip ücretsiz olarak vermeyi,

 

   kabul ve taahhüt eder.

 

(2)BBBB’nİn Yükümlükleri;

a) İşbu protokolün imzalanmasından itibaren, yurt içi güncel renkli ortofoto hizmetinin alınması için madde 8.1 ‘deki mali hükümleri yerine getirmeyi,
b) HGK tarafından servis edilecek ürünlerin, üçüncü şahıslara verilmemesini, kopyalanmamasını, çoğaltılmamasını, yayımlanmamasını,
c) HGK tarafından servis edilecek ürünlerin, belirtilen amaç dışında kullanılmamasını, ve HGK’nın izni dışında yerli ve yabancı bir başka kurum, kuruluş ve şahsa verilmemesini,

 

   kabul ve taahhüt eder.

(3)Her İki Tarafın Ortak Yükümlükleri;

a)Söz konusu hizmetin Madde 4’de belirtilen mevzuat çerçevesinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

b)Kendi sistemlerinin güvenliğini sağlayacak gerekli tedbirleri alacaktır.

c) Protokol kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi amacı ile her kurumdan 3 (üç)’er personel görevlendirilerek Koordinasyon Kuruluülke kaynaklarının etkin kullanılması maksadıyla iki kurumun coğrafi verisini ürettiği ortak detayların üretim ve güncellemesi ile ilgili teknik konuları takip etmek ve mevzuat çerçevesinde paylaşımı yöntem ve usullerini incelemek için kurumdan en az 3 (üç)’er personel görevlendirilerek Teknik Çalışma Grubu oluşturulacaktır. Kurulda yer alacak personele ait iletişim bilgileri, protokolün imzalanmasına müteakip taraflar birbirlerine resmi yazı ile bildirecektir. Personel değişikliği durumunda karşı tarafa yazılı bildirimde bulunulacaktır.

ç) Koordinasyon Kurulu yılda en az bir defa, Teknik Çalışma Grubu yılda en az iki defa toplanacaktır. Taraflar arasındaki müstakbel işbirliğine esas teşkil edecek çalışmaları yapan Teknik Çalışma Grubu, çalışmalarından elde ettikleri sonuçları yılda bir defa rapor ile Koordinasyon kuruluna sunacaktır. 

d)İş bu protokolden doğan haklar kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredilemez.

 

Uygulamaya İlişkin Esaslar

 

MADDE 6 (1) Protokolün uygulanması aşamasında;

a)Teknolojik gelişmeler veya mevzuat değişiklikleri nedeniyle protokolde yer alan yükümlülüklerde ortaya çıkacak değişiklikler, iki kurum arasında yapılacak görüşmelerle yeniden düzenlenecek,

b)Ulusal güvenlik kapsamında, gizlilik derecesine sahip askeri yasak, askeri güvenlik ve kritik bölgelere ait görüntülerin çözünürlüğü düşürülerek ve/veya masklanarak (kapatılarak) servis edilecektir. 

 

Diğer Hususlar

 

MADDE 7 (1)Mücbir sebepler aşağıda sıralanmıştır;

a)Olağanüstü tabiat hadiselerinde (yangın, sel, deprem vb.) verilen görevler veya meydana gelen hasar neticesinde servis hizmetinde bir gerileme veya gecikme olması,

b)Kanuni grev vukuu bulması,

c)Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi (savaş, iç isyan, hükümetin kontrol edemediği ayaklanma vb.) ile HGK’ya Millî Savunma Bakanlığınca ya da Genelkurmay Başkanlığınca protokolün gereklerini aksatmaya neden olabilecek mahiyette bir görev verilmesi,

ç)Diğer kurumlardan alınan veri iletişim hattı hizmetlerinde meydana gelen aksaklıklar. 

 

(2)Taraflardan birini talep etmesi durumunda, hizmet süresi sonundaki ücretsiz hizmet süresini belirlemek maksadıyla mücbir sebeplere ilişkin belgeler ve/veya tutanaklar Koordinasyon Kurulunca imzalanmak suretiyle kayıt altına alınır.

 

 

 

 

 

Mali Hükümler

MADDE 8– (1) İş bu protokol kapsamında verilecek hizmetin bedeline ilişkin olarak aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:

a) Bu protokol süresince, protokole konu olan görüntülerin Web Harita Servisleri üzerinden sunumuna ilişkin hesaplanan5 (beş) yıllık bedel KDV dâhil XXXXXXX,XX TL. (XXXXXXXTürk Lirası XX Kuruş) dir. BBBB tarafından bu bedel, HGK’ca bildirilecek bütçe kalemine aktarılacak ya da hesap numarasına yatırılacakalınacak dekont aslı HGK’ya gönderilecektir.

 

Çeşitli Hükümler

 

MADDE 9 (1) Bu protokol kapsamında yapılacak işlere ilişkin teknik ve idari detaylar, kurumların oluşturacağı Koordinasyon Kurulu görüşmeleri ve karşılıklı mutabakatı ile belirlenir. Gerek görülmesi halinde konu ile ilgili ek protokoller düzenlenebilir.

 

Sona Erme

 

MADDE 10 (1) Protokolün süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. 

 

Anlaşmazlıkların Çözümünde Yetki

MADDE 11– (1) Bu protokolün uygulanması ile ilgili taraflar arasında Koordinasyon Kurulunun çözemediği anlaşmazlıklarolması durumunda; anlaşmazlığın giderilmesi için öncelikle her iki kurumun üst düzey yöneticileri iyi niyet çerçevesinde gerekli çözüm arayışlarını sürdüreceklerdir. Bu suretle çözüme ulaşılamaması halinde; ihtilafların çözümü için 3533 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük ve İmza

 

MADDE 12– (1) Bu protokol, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(2) Üç sayfada 12 (oniki) maddeden ibaret olan iş bu protokol, …/…/20.. tarihinde iki nüsha olarak aşağıda adları ve unvanları bulunan taraflarca tanzim ve imza edilmiştir. Bu protokolün bir nüshası HGK’ da ve bir nüshası da BBBBdekalmak üzere düzenlenmiştir.

(3) Her iki nüsha da asıl niteliğindedir.

 

 

 

 

         MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

 

 

Adına 

BBBBB GENEL DÜRLÜĞÜ

 

 

Adına

 

 

 

3

05 Nisan 2015
2.819 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN