+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

İmar askı süresi nedir ? Haklarınız nelerdir ?

İmar askı süresi nedir ? Haklarınız nelerdir ?

İmar planları birçok arsa, tarla ve taşınmaz sahibini ilgilendirmektedir. Bu sebeple bu konuda bilgili olunması son derece önemlidir.

Fakat ilk bilinmesi gereken durum imar planları askıya çıktığında bu askı listesine itiraz edip etmediğinizdir. Bu sebeple ilana yapmış olduğunuz itiraz sürelerin hesaplanmasında değişiklik yaratacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda imar davalarında dava açma süresi tanımlanmıştır.

Bu kanunun 7. Maddesine göre ;

DAVA AÇMA SÜRESİ

MADDE 71. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.

2. Bu süreler;

a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,

b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği;

Tarihi izleyen günden başlar.

3. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren on beş gün sonra işlemeye başlar.

4. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.

Aynı zamanda ilgili kanunun 8. Maddesinde de sürelerle ilgili düzenlemeler belirtilmiştir.

SÜRELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

MADDE 81. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

2. Tatil günleri sürelere dâhildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır

Özel Kanun olan İmar Kanunu’nun 8. Maddesinde ise imar planına askı süresi içinde nasıl itiraz edilmesi gerektiği açıklanmıştır.

PLANLARIN HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE KONULMASI :

Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Yeniden düzenleme dördüncü cümle: 12/7/2013-6495/73 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir.

Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

         Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. (Yeniden düzenleme üçüncü cümle: 12/7/2013-6495/73 md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir.İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları on beş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir. İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.
 

Sonuç olarak bu iki kanunun beraber incelendiğinde imar planına karşı nasıl ve ne zaman bir dava açılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki;

 İmar planının bir aylık askı süresi içinde başvuruda bulunulmalı ve plana itiraz edilmelidir. Bu itiraza verilecek cevaba göre iki ihtimal bulunmaktadır :

a)Eğer bu itirazınıza idare tarafından 60 gün içinde cevap verilmedi ise bu sebeple yaptığınız itiraz reddedilmiş sayılmaktadır. Dolayısı ile itirazınızın reddedilmiş sayıldığı 60 gün sonundan başlayarak bir 60 gün daha dava açma süreniz bulunmaktadır.

  1. B) Eğer itirazınıza idare tarafından 60 gün içinde cevap verilmiş fakat size verilen cevap RED şeklinde ise bu cevap tarihini izleyen 60 gün içinde idareye karşı dava açmanız mümkündür.

 Eğer imar planı askıda iken itiraz etmedi iseniz:

İmar planına askıda iken itiraz edilmemişse askı süresinin bitim tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açılabilir.
Bu sebeple özet olarak en kritik nokta ise imar planını yeni öğrendim ve bu sebeple iptal davası açtım gibi bir sebeple idareye karşı dava açamayacağınızı bilmeniz gerekmektedir.

09 Mayıs 2016
2.709 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN