+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

İş yeri açmak için gerekli evraklar

İş yeri açmak için gerekli evraklar

Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi.  

Genelgeler

Konu: Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi 

Genelge 2006/18 
Resmi Gazete Tarihi: 12.07.2006 
Resmi Gazete Sayısı : 26226 

Özürlü vatandaşlarımızın toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması hedefine ulaşabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları binalar, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu amaçlarla yürürlüğe konulmuş bulunan 5378 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirileceği; geçici 3’üncü maddesinde de, Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin, şehir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinde gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluğunu sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için tanınan 7 yıllık süre 7/7/2012 tarihinde bitmiştir. 

Bu konudaki en büyük görev yerel yönetimlere düşmektedir. Bu düzenlemeler, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak eylem planları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Eylem planları, kısa vadeli (2005-2007), orta vadeli (2008-2010) ve uzun vadeli (2011-2012) olarak belirlenecek, bu planlar dahilinde hazırlanacak yıllık raporlar İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilerek değerlendirilecektir. Belediyeler bu düzenlemelerin Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standartlarına uygun olmasına dikkat edecekler, satın alacakları, kiralayacakları veya denetimlerinde bulunan toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun olmasını sağlayacaklardır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları yapılar da anılan süre içerisinde özürlülerin kullanımına uygun hale getirilecektir. 

Çalışmalar sırasında tereddüt edilen hususlarla ilgili bilgiler Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından istenebilecektir. 

20. Temmuz 2013 tarih 28713 sayılı Resmi Gazetedeyayınlanan yönetmeliğin 17 maddesinde “ komisyon yaptığı izleme ve denetleme sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan malikleri ile toplu taşıma araçları sahiplerine eksikleri tamamlaması için 7/7/2015 tarihine kadar uygun ek süre verebilir. 
İdari para cezası uygulamasını içeren Madde 18 de ise;Umuma açık hizmet veren her türlü yapı ve açık alan ile toplu taşıma araçları sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine her bir tespit için 1000 TL-5000TL kadar idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak olan idari para cezasının tutarı 50. 000 TL’yi geçemez” denmektedir.

Erişebirlik standartları: TS 9111, TS 12576, TS 12460, TS ISO 23599, TS 13536, TS 23600 ve diğer standartlar 

ALKOL YASASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

YASAL DAYANAK :375 VE 6487 Sayılı Kanunlar ve yönetmelik

ALKOLLU İÇKİ SATMAK İSTEYENLER NE YAPMALIDIR? 

Tütün ve Alkol piyasası Düzenleme Kurumundan tütün mamulü, etil alkol,metil alkol ve alkollü içki satmak isteyenlerin satış belgesi almak için öncelikle belediyeden işyeri açma ruhsatı yada Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesi almaları zorunludur. Daha sonra Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulundan (TAPDK) satış belgesi alacaklardır. Belediye ruhsat vermeden önce Kolluk Kuvvetinin görüşünü alır. İşyeri adresi değişen kişiler TAPDK ve Ruhsat veren birime beyan vermeleri gerekmektedir. 

MESAFE ŞARTINA UYGUNLUK NASIL BELGELENDİRİLECEKTİR?

Parakende ve açık olarak satışın yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ile ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafenin bulunması zorunludur. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak mesafe şartına uygunluk yazısı alınacaktır. Mesafe şartına uygunluk tespiti işyeri açma ve çalışma ruhsatı üzerinde veya ek bir yazı ile belirtilecektir. Mesafe uygunluk yazısının bir ay içinde TAPDK ‘ya sunulması gerekmektedir. Satış belgesi verildikten sonra işyerinin yüz metre yakınında söz konusu kurumların faaliyete geçmesi satış belgesinin geçerliliğini sona erdirmez.

MESAFE ŞARTI KANUNUN YAYIM TARİHİNDEN ÖNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALMIŞ OLAN İŞLETMELERE UYGULANACAK MIDIR?

Mesafe şartı istisnası ancak 11/06/2013 tarihi itibariyle geçerli bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve yanı sıra TAPDK alkollü içki satış belgesine birlikte sahip olan işletmeleri kapsamaktadır. Bu kanunun yayımı tarihinden önce işyeri ruhsatlandırılmasına rağmen TAPDK alkollü içki satış belgesi almamış olan işletmeler için 100 metre mesafe şartı aranacaktır. Mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için aranmaz.

TAPDK SATIŞ BELGESİ İZNİ DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilir. Ancak devir alanlar devreden kişi ile hısım olduklarına dair resmi belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ YAPAN İŞLETMELERİN TABELALARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER NELERDİR?

Parakende ve açık alkollü içki satışı yapılan işyerlerinin tabelalarında tüketicilere yönelik ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren ve teşvik eden tanıtım yapılamaz. Tabelalar 11 haziran 2014 tarihine kadar kanuna uygun hale getirilir.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI İLE İLGİLİ DİĞER DÜZENLEMELER NELERDİR? 

Parakende alkollü içki satışı yapılan işyerlerindeki alkollü içkilerin konulduğu ve üzerinde alkollü içkilerin marka, amblem ve logosu bulunan mevcut soğutucular iş yerlerinin kapalı bölümlerinde bulunması kaydıyla 11 Haziran 2016 tarihine kadar kullanılabilir. Açık alkollü içki satış yapmaya ilişkin izin belgesi olan işletmelerde servis amaçlı materyallerde marka, amblem, ve logo kullanılabilir. 

ALKOLÜ İÇKİ REKLAMI YAPILABİLİR Mİ? 

Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon veya etkinlik yapılamaz. İnternet sitesi açılamaz. Otomatik satış makineleri ile satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilmez. İşyeri tabelası hariç, işyeri dışında yer alan alkollü içkilerin reklam ve tanıtımına yönelik taşınır,taşınmaz her türlü materyal (totem, pano,led yazı,levha ,dijital yazı, yönlendirici levha, balon, çıkartma, bez ve kağıt afiş, strafor harfler, neon reklam yazıları, vinly reklamlar, banner, billboard,ilan panosu, raket, postermatik, reklam panosu, mega light, mega board, hareketli yada yanıp sönen reklamlar , cam grafikler vb.) mevzuat hükümlerine göre yasaklanmıştır. 

TESİS DIŞINDA ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YAPILABİLİR Mİ? 

Alkollü içki sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz. Ruhsat veya diğer izin belgelerini düzenlemeye yetkili merci tarafından işyerinin faaliyetine izin verilen alanlar işyeri sınırları içi kabul edilir. Alkollü içkiler işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez. 
Kamuya açık alanda alkol tüketmek yasaktır.

TÜTÜN MAMÜLLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ VE SUNUMUNDA DİĞER KISITLAMALAR NELERDİR?

İşyerlerinde ; tütün mamülleri ve alkolü içkiler tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz. Yaş konusunda tereddüde düşülmesi halinde satıcı, talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi talep eder. Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler , tütün ürünü işletmelerinde , pazarlanmasında ve satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez . 
Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti veren yerler , spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları , kahvehane, kıraathane, pastane , bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında faaliyet gösteren işyerlerinde alkollü içki satış ve sunumu yapılamaz.

ALKOLLÜ İÇKİLERİN FİYAT BİLDİRİMİ NASIL YAPILACAKTIR? 

Fiyat bildirimi alkollü içkilerin satışına tahsis edilmiş bölümlerde yer alması ve rakam ile yazıların elli puntoyu aşmaması şartı ile yapılabilir. 

YASAKLAR CEZAİ UYGULAMALAR
Alkollü içkilerin satışını yapan işyerleri, her ne amaçla olursa olsun ,reklamı ve promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar 5000 -200 000TL
On sekiz yaşını doldurmamış kişilere; alkollü içkiler tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere satılamaz. 10 000-500 000TL Altı aydan bir yıla kadar hapis cezası 
Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerin dışında tüketilmek üzere satışı yapılamaz 10 000-500 000TL
Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere otoyollardaki ve devlet kara yolarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışı ve tüketimi yapılamaz 10 000-100 000TL
On sekiz yaşını doldurmamış kişiler , alkollü içkilerin satışında istihdam edilemez 10.000-500 000 TL
Alkollü içkiler 22.00-06.00 saatleri arasında parakende olarak satılamaz (11.09.2013 tarihinden sonra) 20 000-100 000TL
Alkollü içkiler işletme dışından görülecek şekilde parekende olarak satışa arz edilemez (11.09.2013 tarihinden sonra) 5 000- 50 000 TL
Türkiyede üretilen veya ithal edilen içkilerin üzerinde uyarı mesajları taşımayanlar satışa arzedilemez. 100 000TL
Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, pastane, briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz. 10 000-100 000TL
Nargilelik Tütün mamulü sunum uygunluk belgesi alınan işyerlerinin kapalı alanlarında sunulamaz 1187 TL- 5943 TL
Nargilelik Tütün mamulü sunum uygunluk belgesi alınan işyerlerinin kapalı alanlarında tüketen kişilere 89 TL

YASAL DAYANAK :NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ İÇİLEN İŞYERİNE AİT ALAN/ALANLARA SUNUM UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İLE BU YERLERİN İŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR HAKKINDA TEBLİĞ (19 Şubat 2013 tarih, 28564 sayı) 

NARGİLELİK TÜTÜN MAMÜLÜ SATMAK İSTEYENLER NE YAPMALIDIR?

Nargilelik tütün mamulü içimi yapılan işyerine ait alan/alanlar için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)’ndan Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi alınması zorunludur. 

MESAFE ŞARTININ UYGUNLUK KRİTERLERİ NELERDİR?

Nargile sunumu yapılacak alanların; örgün eğitim kurumları( okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim) dershaneler, öğrenci yurtları, kapıdan kapıya en az 100 metre mesafede bulunması ve kapalı alan” tanımına girmeyen alana sahip olması, zorunludur.

Sağlık, kültür, sosyal hizmet ve spor hizmeti verilen yerlerin hizmetin ifa edildiği alanların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriliyor ise buraların, kapalı ve açık alanlarında bulunmaması gerekmektedir. 

KAPALI ALAN TANIMI NEDİR ? 

Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb.dahil) olan kapıları ,pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler “ kapalı alan” olarak değerlendirilecektir.

NARGİLELİK TÜTÜN MAMÜLÜ İÇİLEN YERLERDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? 

a) Tütün ihtiva eden ve etmeyen, nargile aparatında tüketilen tüm ürünler on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz. 
b) İçime sunulan nargilelik tütün mamulleri, TS 13445 Nargilelik Tütün Mamulü Standardında belirtilen şekilde ambalajlı ve bandrollü olmak zorundadır. 
c) Nargilelik tütün mamulü, içerisinde su bulunan geleneksel nargilelerde tüketilir, dumanı direkt, nargile dışında başka araçlarla veya suyun dışındaki başka bir madde içerisinden geçirilerek tüketime sunulamaz. 
ç) Nargilelik tütün mamulü içiminde kullanılan nargileler, her kullanımdan sonra içerisinde bulunan su değiştirilerek temizlenir, üzerinde bulunan ve insan ağzıyla temas eden parçası (sipsi) her kullanımda yenilenir, insan ağzıyla temas eden bu parçanın tek kullanımlık, kullanım sonrası atılan (disposable) cinsinden olması gerekir. 
d) İçimin yapıldığı alan/alanlarda herkes tarafından görülebilecek şekilde; , tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan “sağlık uyarı” yazıları ve “yasal uyarı” yazıları bulundurulur. 
e) Nargilelik tütün mamulünün içime sunulduğu işyerine ait alan/alanlarda her ne suretle olursa olsun, bu mamullerin tüketimini özendirici ve teşvik edici reklam, tanıtım, kampanya, promosyon veya herhangi bir etkinlik yapılamaz. 
f) İçime sunulan nargilelik tütün mamulü, Kurumdan satış belgesi almış satıcılardan temin edilir, bunlara ilişkin belgeler saklanıp ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilir. 
g) Nargilelik tütün mamulü gibi nargile aparatı ile tüketilen, tütün dışındaki hammaddelerden elde edilmiş bitkisel nargile veya bitkisel nargile melası benzeri ürünler içime sunulamaz. 
ğ) Nargile şişeleri üzerinde, usul ve esasları Kurumca belirlenen sağlık uyarıları bulundurulur. 

* Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü telefonları : 0216- 542 50 00(1255-1257-1230-1229) 

24 Mart 2015
984 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN