+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Kadastro Müdürlüklerince Uygulanan Değişiklik İşlemleri

Kadastro Müdürlüklerince Uygulanan Değişiklik İşlemleri

Genelge No: 1993/6

Genelge Tarihi: 01.12.1993

Konusu: Kadastro Müdürlüklerince Uygulanan Değişiklik İşlemleri Hk.

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün hizmet alanına giren değişiklik işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve uygulamada birliği sağlamak amacıyla ekteki “Talebe Bağlı olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapılan Değişiklik İşlemleri” başvuru kitabı yürürlüğe konmuştur. Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için bütün personele okutularak hizmet içi eğitim programına alınmasını ve adı geçen kitaba gör işlem yapılmasının sağlanmasını önemle rica ederim.


 

Genel Müdür

A.Yüksel Akın

 

 

TALEBE BAĞLI OLARAK KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNCE

YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 

HARİTA (PLAN) ÖRNEĞİ

 

Tanım:

Harita (plan) örneği; parselin tescilli haritasından aynen alınan örneğidir.

İstenen Belge ve Bilgiler:

1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği

2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği.

– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.

– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile kimliği.

-Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

İzlenecek Yol:

1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasıtası ile kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur.

2. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi (örnek:1) ve başvuru fişi (örnek: 2) düzenlenir. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt tarih ve sıra numarası, istem belgesi ve başvuru fişine yazılır. İstenen belgelerden eksik olanlar başvuru fişinde belirtilir. Başvuru fişinin bir sureti ilgilisine verilir.

Talebin resmi yazı ile yapılması halinde:

Talep önce genel evraka sonra fen işleri kayıt defterine kaydedilir. İstem belgesi ve başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.

3. 492 sayılı Harçlar Yasasına göre harita (plan) örneği harcı kadastro  müdürlüğünce düzenlenecek tahakkuk fişi karşılığı ilgilisi tarafından T.C. Ziraat Bankasına veya Genel Müdürlüğün 18.12.1992 gün ve 3721 sayılı genel emirlerinde belirtilen şartlar oluşmuş ise ilgili maliye veznesine yatırılır. Harç makbuzunun bir örneği istem belgesine eklenerek arşivlenir. Harita (plan) örneği için ayrıca Döner Sermaye İşletmesi adına herhangi bir ücret alınmaz.

4. Görevlendirilen kadastro elemanları harita (plan) örneğini tek nüsha olarak büroda hazırlar. (Örnek: 3)

Harita (plan) örneğinde parselin sınırları ile komşu parsel numaraları ve pafta ölçeği gösterilir. Parsel cephe ölçüleri, poligonlara dayalı kutupsal ve ortogonal ölçüler ile koordine değerleri gösterilmez.

Harita (plan) örneği, düzenleyen kadastro teknisyeni ile kontrol elemanı ve onaylayan kadastro müdürü tarafından, tarih konularak imzalanır.

5. Harç tahsilinden sonra harita (plan) örneği ilgilisine verilir.

Talebin resmi yazı ile yapılması halinde harita (plan) örneği üst yazı ile ilgili resmi kuruluşa gönderilir.

Harita (plan) örneği kadastro müdürlüğünde arşivlenmez.

6. İstem belgesinin arka yüzüne “Harita (plan) örneğini aldım” ibaresi yazılarak tarih belirtilip ilgilisi tarafından imzalanır.

7. İstem belgesi, başvuru fişinin 2 nci nüshası ve harç makbuzu tarih ve fen işleri kayıt defterindeki sıraya göre tasnif edilerek klasörde saklanır.

 

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

 

Tanım:

Parselin yerinde gösterilmesi işlemi; taşınmaz malın bulunduğu yerin herhangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftasından faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

İstenen Belge ve Bilgiler:

1. Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği.

– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.

– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile kimliği.

– Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

İzlenecek Yol:

1. Taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasıtası ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

2. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi (örnek: 4) ve başvuru fişi (Örnek: 5) düzenlenir. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt tarih ve sıra numarası, istem belgesi ve başvuru fişine yazılır. İstenen belgelerden eksik olanlar başvuru fişinde belirtilir. Parselin yerinde gösterilmesi için gün verilmişe verilen gün ve saat başvuru fişine yazılır. Başvuru fişinin bir sureti ilgilisine verilir.

Talebin resmi yazı ile yapılması halinde:

a) Talep önce genel evraka sonra fen işleri kayıt defterine kaydedilir.

b) İstem belgesi düzenlenir, başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt tarih ve sıra numarası istem belgesine yazılır. Ayrıca işlemin cinsi istem belgesinde işaretlenir ve adı-soyadı bölümüne yazıyı gönderen kurumun adı ile yazının tarih ve sayısı yazılır.

Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde; istem belgesinin “tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır. Örneğin; okul yeri, hükümet binası, vb.

c) Gün verilmişse  verilen gün ve saat ilgili idareye bildirilir.

3. Parselin yerinde gösterilmesi işlemi için kadastro değişiklik ve kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi saymanlığına yatırılır.

Tapu Sicil müdürlüklerinin, taşınmaz malın hangi ada ve parselde olduğunun belirlenmesi hakkındaki yazılı taleplerinde, ilgili talep sahibinin kadastro müdürlüğüne müracaatı sağlanarak, araziye gidilmesi halinde parselin yerinde gösterilmesi işlemine göre ücret alınır.

Ancak, mahkemeler ve icra dairelerinin, haciz ve ihtiyati tedbir kararları nedeniyle tapu sicil veya kadastro müdürlüklerinden isteyecekleri, taşınmaz malın ada ve parsel numarasının tespiti taleplerinden döner sermaye ücreti alınmaz. Araziye gidilmesi halinde görevlendirilen personel yolluğu ile taşıt ilgilisince karşılanır.

4. Talep sahibi, başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte, temin edeceği taşıt ile görevli kadastro elemanını taşınmaz malın mahalline götürür.

Görevli kadastro elemanı taşınmaz malın bulunduğu yeri herhangi bir ölçü yapmadan pafta örneğinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterir. Paftanın aslı daire dışına çıkarılmaz.

Yer gösterme işleminden sonra, parselin yerini bilinen yollara ve tesislere göre tarif eden ölçeksiz bir kroki düzenlenir. (Örnek: 6,7) Meskun alanlarda cadde/sokak adı ile kapı numarası da belirtilir. Bu kroki ilgilisine verilmez. Kroki, istem belgesi, başvuru fişi vb. belgelerle birlikte arşivlenir.

 

APLİKASYON

 

Aplikasyon (yer tesbiti), tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir.

İstenen  Belge ve Bilgiler:

1. Aplikasyonu istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

2. Taşınmaz malın malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği.

– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi, vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.

– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile kimliği.

– Taşınmaz malın maliki ölmüş ise talepte bulunanın mirasçı olduğunu gösterir veraset belgesi ve kimliği.

İzlenecek Yol:

1. Aplikasyonu istenen taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasıtası ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur.

Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

2. Taşınmaz malın hisseli olması halinde hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.

3. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi (örnek: 8) ve başvuru fişi (Örnek: 9) düzenlenir. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt, tarih ve sıra numarası istem belgesi ve başvuru fişine yazılır. İstenen belgelerden eksik olanlar başvuru fişinde belirtilir. Aplikasyon işlemi için gün verilmişse verilen gün ve saat başvuru fişine yazılır. Başvuru fişinin bir sureti ilgilisine verilir.

Talebin resmi yazı ile yapılması halinde:

a) Talep önce genel evraka sonra fen işleri kayıt defterine kaydedilir.

b) İstem belgesi düzenlenir, başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt, tarih ve  sıra numarası istem belgesine yazılır. Ayrıca işlemin cinsi, istem belgesinde işaretlenir ve adı-soyadı bölümüne yazıyı gönderen kurumun adı ile yazının tarih ve sayısı yazılır.

Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde; istem belgesinin “tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılacaktır. Örneğin; okul yeri, hükümet binası vb.

c) Gün verilmişse verilen gün ve saat ilgili idareye bildirilir.

4. Aplikasyon işlemlerinde kadastro değişiklik ve  kontrolluk işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

5. Görevli kadastro elemanları ölçü için gerekli inceleme ve ön hazırlıkları büroda yaparlar.

Aynı parsellere ait farklı zamanlarda yapılacak aplikasyon ölçülerinin farklı olmaması için önceden tanzim edilen aplikasyon krokileri ya da ölçü krokileri var ise bu krokilerdeki ölçü değerleri gözönüne alınmalı ve mümkünse aynısı kulanılmalıdır.

İlgili parselin pafta tersimat kontrolu yapılarak tersimatta hata olup olmadığı araştırılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata göre düzeltme yapılır.

6. Talep sahibi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile aplikasyon işlemi için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür. Görevli kadastro elemanları hazırladıkları aplikasyon krokisini zemine tatbik ederler.

Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan sınır köşe noktaları sabit noktalardan röperlenerek B.Ö.H.Y. Yönetmeliği’nin 153 ncü maddesinde öngörülen zemin tesisi ile işaretlenir.

7. Aplikasyon işlemlerinde B.Ö.H.Y. Yönetmeliği’nin 262 ila 270 inci maddelerindeki ilgili hükümleri aynen uygulanır.

8. Aplikasyon işleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir (Örnek: 10,11) Aplikasyon krokisinde aplikasyon ölçü değerleriyle birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordine değerleri gösterilir. Bu kroki, yetkili kadastro elemanları ve varsa komşu parsel malikleri ve diğer ilgililerce imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur. Aplikasyon krokisinin bir sureti ilgilisine verilir. Ancak ilgilisinin talebi halinde aplikasyon işlemi sonunda aplikasyon krokisi niteliğinde olan röperli kroki veya ebatlı kroki verilebilir.

Aplikasyon işleminin bitiminde istem belgesinin arka yüzüne “Aplikasyon belgesini aldım” ibaresi yazılarak tarih belirtilip ilgilisi tarafından imzalanır. Aplikasyon krokileri, ada veya pafta için açılacak dosyalarda birden başlayarak devam eden numaralar altında arşivlenir ve dosya numarası yüzölçümü klasöründeki sütuna yazılır.

 

Aplikasyonda Genel Kurallar

Aplikasyon (yer tesbiti) tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir.

Aplikasyon, harita yapımı için düzenlenen ölçü veya röleve ölçü krokilerindeki zemin ölçü değerleri ile, ölçü değerleri bulunmadığı zaman, plan veya haritası üzerinden alınacak değerlere göre ortogonal-kutupsal veya en az bu incelikteki başka bir yöntemle nirengi, poligon ve diğer sabit noktalara dayanılarak yapılır.

Haritası ülke koordinat sisteminde yapılmış ve ölçüleri deniz yüzeyine indirgenmiş yerlerde koordinat değerlerinden hesaplanan veya harita üzerinden alınan uzunluk ölçüleriyle aplikasyon yapılması zorunlu olduğu durumlarda bu uzunluklar 200 m.den fazla ise arazi yüzeyine indirgenir. Bu indirgeme hesabında B.Ö.H.Y. Yönetmeliği’nin 80 nci maddesi uygulanır.

Aplikasyon işlemi için parsel köşe noktalarının yer kontrol noktalarına (nirengi, poligon, kestirme noktaları) dayanılarak orjinal ölçü değerlerine göre zemine uygulanması esastır. Ölçü değerlerinin uygulanamaması durumunda, hesapla bulunacak yeni değerlerle işlem yapılır.

Ancak, yer kontrol noktası ile diğer sabit tesislerin tamamının tahrip edildiği yerlerde; pafta ölçeği, ölçü yöntemi, yapım şartları, kadastrodan sonra yapılmış durum haritaları, kadastrodan sonra yer gösterme için düzenlenmiş aplikasyon krokileri, bunlara ait röperler ve zeminde değişmemiş olduğu kesin olan sınır yerleri göz önüne alınarak ve tahrip edilmiş olan yer kontrol noktalarının ihyası suretiyle veya yeniden tesis edilen yer kontrol noktalarına dayanılarak uygulama yapılır.

Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirgin olmayan köşe noktalarına ilgilisinin mahallinde hazır bulunduracağı ve B.Ö.H.Y. Yönetmeliği’nin 153 ncü maddesinde öngörülen zemin tesisleri  konur.

Aplikasyonu yapılan parselin, zeminde belirli olan veya işaretlerle belirlenmiş sınır noktaları, etrafında mevcut yapı, elektrik direği, kuyu, imar poligonu vb. noktalardan röperlenir ve ölçüler aplikasyon krokisinde gösterilir.

Kadastro görmeyen yerlerde tescilli haritası bulunan bir taşınmaz malın aplikasyon işlemi tescil haritasının nitelik ve yapım tekniğine göre yapılır.

Mülkiyete ilişkin aplikasyon işlemine o yer kadastro müdürlüğü teknik elemanları yetkilidir. Yapılan aplikasyon işlemine ilgilisi itiraz ederse, işlem başka bir kadastro teknik elemanı tarafından tekrarlanır. İki aplikasyon arasında farklılık bulunması halinde, kontrol mühendisi veya kontrol memuru gözetiminde yenilenir.

 

Grafik Paftalarda Aplikasyon

Grafik paftalar koordinesiz poligon noktalarına dayanılarak teşekkül ettirilmiş paftalardır.

Bu paftalarda aplikasyon işlemi haritanın yapımında kullanılan poligon noktalarına dayanılarak yapılması esastır. Ancak bu poligon noktaları bulunamaz ise harita ve zemindeki ortak tesis ve noktalardan faydalanılır.

Aplikasyonu yapılacak parselin öncelikle pafta tersimatı kontrol edilmek suretiyle tersimatta hatta olup olmadığı araştırılır.

a) Zeminde poligon noktaları mevcut ise;

Mevcut poligon noktaları parselin ilk tesis ölçüsünde kullanılmışsa harita yapımında düzenlenen  ölçü krokileri ve ölçü değerleri ile zemine aplike edilir.

 

Klasik Paftalarda Aplikasyon

 

Klasik paftalar mevzii ya da memleket nirengisine dayalı klasik ölçü sistemi ile yapılmış koordineli paftalardır.

Klasik paftalarda aplikasyon işleminin yapılabilmesi için haritanın yapımında kullanılan yer kontrol noktalarının zeminde bulunması, yeterince sıklaştırılması, bulunmayanların ise ihya edilmesi gerekir.

Aplikasyonu yapılacak parselin öncelikle pafta tersimatı kontrol edilmek suretiyle tersimatta hata olup olmadığı araştırılır.

a) Yer kontrol noktaları zeminde mevcut ise:

Mevcut poligonlar parselin ilk tesis ölçüsünde kullanılmışsa harita yapımında düzenlenen ölçü krokilerinde yazılı zemin ölçü değerleri ile zemine aplike edilir. Ölçü değerlerinin sonradan yapılan tesis ya da değişiklikler nedeniyle uygulanamaması durumunda hesapla bulunacak yeni değerlerle  işlem yapılır.

b) Yer kontrol noktaları zeminde mevcut değil ise:

Aplike edilecek parselin köşe koordinatları kadastro ölçü krokileri ve değerlerinden faydalanarak hesaplanır. Daha sonra zeminde mevcut yer kontrol noktalarına göre nokta sıkıştırması yapılır. Bu noktaların koordineleri hesap edilerek paftasına işlenir. Aplikasyonu yapılacak parsel köşeleri bu noktalara göre ortogonal ya da kutupsal ölçü tekniği kullanılarak tanzim edilen aplikasyon krokisi zemine aplike edilir.

Ölçü krokilerine göre parsel köşe koordinatlarının hesaplanamaması halinde, köşe koordinatları pafta üzerinden okunur.

Aplikasyon yapıldıktan sonra, parsel sınır noktaları için gerekli kontrol ölçüleri yapılır. Daha sonra yakındaki tamamlanmamış da olsa tüm binalar dahil yer kontrol noktalarından yeterli röper ölçüleri alınır ve zeminde belirli olmayan sınır noktalarına B.Ö.H. Y. Yönetmeliği’nin 153 ncü maddesinde öngörülen ve ilgilisince temin edilen zemin tesisleri konulur.

 

Fotogrametrik Paftalarda Aplikasyon

Fotogrametrik paftalar fotogrametrik sistemle yapılmış memleket nirengisine dayalı koordineli paftalardır.

Fotogrametrik paftalardaki parsellerin aplikasyonunda ilk önce aplikasyonu yapılacak parselin ve civarındaki parsellerin zemin kontrolleri yapılarak değişmemiş sabit sınır köşeleri belirlenir. Belirlenen bu sınır köşelerine göre haritadan ölçü alınmak suretiyle kutupsal ya da ortogonal olarak aplikasyon yapılır.

Eğer arazide sabit sınır köşeleri bulunamıyorsa çevredeki yer  kontrol noktalarından nokta üretme suretiyle nokta sıkıştırması yapılır. Sıklaştırılan bu noktalara dayanılarak haritadan alınan ölçü değerleri, araziye kutupsal veya ortogonal ya da koordinatlara göre aplike edilir.

Sayısal Paftalarda Aplikasyon

 

Sayısal paftalar nirengi ve nivelman ağına dayalı yapılmış her noktanın sayısal olarak tanımlanabildiği paftalardır.

Sayısal nitelikli parsellerin aplikasyon işleminde; önce parsellerin pafta tersimatı ve köşe koordinat değerleri kontrol edilir. Hata olup olmadığı araştırılır. Hata olmadığı takdirde aplikasyonu yapılacak parselin köşe koordinatlarına göre yer kontrol noktalarından kutupsal veya ortogonal olarak ölçü değerleri hesap edilir. Hesap edilen ölçü değerlerine göre zemine kutupsal veya ortogonal ölçü sistemiyle aplike edilir.

Aplike edilen bu noktaların kontrol ölçüleri yapılarak işlemin doğruluğu kontrol edilir. Bu noktalar çevredeki sabit tesis ve noktalardan röperlenir.

 

 

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

 

Tanım:

Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin yapısız iken yapılı; veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa; veya arazi iken, bağ, bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

İstenen Belge ve Bilgiler:

1. Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği

2. Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde (kat mülkiyetine geçişlerde), yapı kullanma izni belgesi.

3. Taşınmaz malın tapuda kayıtlı maliki veya hissedarlarının kimliği ya da vekillerinin vekaletname örneği ve kimliği (vekaletnamede işin yapılması için yetki verildiği açıkça belirtilmiş olmalıdır).

– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.

– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile kimliği, 

4. Taşınmaz malın maliki ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların ilgili tapu sicil müdürlüğünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekir.

İzlenecek Yol:

1. Cins değişikliği işlemi istenen taşınmaz malın maliki veya hissedarları yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcileri vasıtası ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur.

Kat irtifakı kurulmuş taşınmaz malın kat mülkiyetine esas cins değişikliği talebinin herhangi bir kat irtifakı sahibi veya apartman yöneticisi tarafından yapılması yeterlidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

2. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi (örnek:12) ve başvuru fişi (örnek:13) düzenlenir. Fen işleri kayıt  defterinden alınan kayıt tarih ve sıra numarası istem belgesi ve başvuru fişine yazılır.  İstenen belgelerden eksik olanlar başvuru fişinde belirtilir. Cins değişikliği işlemi için gün verilmişse verilen gün ve saat başvuru fişine yazılır. Başvuru fişinin bir sureti ilgilisine verilir.

Talebin resmi yazı ile yapılması halinde:

a) Talep önce genel evraka sonra fen işleri kayıt defterine kaydedilir.

b) İstem belgesi düzenlenir, başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt tarih ve sıra numarası istem belgesine yazılır. Ayrıca işlemin cinsi istem belgesinde işaretlenir ve adı-soyadı bölümüne yazıyı gönderen kurumun adı ile yazının tarih ve numarası yazılır.

Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde; istem belgesinin “tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır. Örneğin; okul yeri, hükümet binası vb.

c) İstenen belgelerden eksik olanlar resmi yazı ile ilgili idareye bildirilerek tamamlanması istenir, gün verilmişse verilen gün ve saat belirtilir.

3. Cins değişikliği işleminde kadastro değişiklik ve kontrolluk işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

4. Yapılan talepte yapı ve tesisin kaldırılmış olduğu belirtilmiş ise herhangi bir kontrol ve ölçü  zorunluluğu olmadıkça taşınmaz malın mahalline gidilmez.

5. Bina yapımı ve yıkımı ile ilgili olmayan ve taşınmaz malın bağ, bahçe, tarla vb. vasıfta iken, arsa veya başka vasıflara dönüştürülmesi veya tersi işlem taleplerinde; araziye gidilmeden gerektiğinde ilgili kamu kuruluşundan verilmiş yazı ya da rapora dayanılarak tescil bildirimi düzenlenmek suretiyle vasıf değişikliği yapılır. Bu işlemden yapılı iken yapısız hale gelme işlemleri için alınan döner sermaye hizmet bedeli alınır. Bu işlem için araziye gidilmesi halinde parselin yerinde gösterilmesi ücreti ayrıca alınır.

6. Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malın cins değişikliği işleminde mutlaka zeminde ölçü yapılması gerekir.

7. Görevli kadastro elemanları ölçü için gerekli inceleme ve ön hazırlıkları büroda yaparlar. Cins değişikliğine konu parselin pafta tersimatı kontrol edilmek suretiyle tersimatta hata olup olmadığı araştırılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

8. İlgilisi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile cins değişikliği işlemi için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür.

9. Cins değişikliğine konu parselin içindeki yapı ve varsa müştemilatı yer kontrol noktalarına dayalı olarak ölçülür, koordinatları hesaplanır ve paftasına tersim edilir.

Yer kontrol noktalarına dayalı olarak ölçülemiyen parselin cins değişikliği işleminde, parsel sınırları zemine aplike edilir. Parsel köşe noktaları işlem doğrusu olarak alınıp yapı ve müştemilat ölçülür.

Komşu parsele veya yola bir tecavüz durumu var ise tecavüzlü durum da ölçülerek tesbit edilir ve tescil bildiriminde belirtilir.

Ancak değişikliğe konu parselin sınırları çok geniş bir alanı kaplıyorsa ve yapı parselin iç kısımlarında kalıyor ise parsel sınırının zeminde işaretlenmesine gerek yokturr.

10. Ölçü ve kontrollardan sonra görevli kadastro müdürlüğü elemanlarınca;

a) Kadastro görmeyen yerlerde kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğü için biri asıl diğeri aslı niteliğinde olmak üzere 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

b) Kadastro gören yerlerde, Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü için biri asıl diğerleri aslı niteliğinde olmak üzere 3 nüsha tescil bildirimi (beyanname) düzenlenir (Örnek: 4,15,16)

Damga Vergisi Yasasına göre öngörülen ve miktarı her yıl için yeniden belirlenen damga pulu ilgilisi tarafından temin edilerek, düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılır. Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiğine dair ilgilileri tarafından imzalanır.

11. Düzenlenen tescil bidirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazı ile ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

12. Tescil işlemi yapıldıktan sonra tescil bildirimi (beyanname) ve eklerinin aslı tapu sicil müdürlüğünde kalır, diğer nüshaları tescili takip eden 10 gün içinde bir üst yazı ile kadastro müdürlüğüne iade edilir.

13. Cins değişikliği işlemiyle ilgili değişiklik tescilden sonra ait olduğu paftalara (asıl ve nüshalarına) harita altlığının cinsine göre siyah renkte  mürekkeplenir. Değişiklik yüzölçümü klasöründe de belirtilir.

14. Kadastro gören yerlerde düzenlenen tescil bildirimi (beyanname) ve eklerinin bir nüshası kadastro müdürlüğüne intikal ettiği tarihi takip eden ayın 10’una kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne/Bölge Müdürlüğü’ne bir üst yazı ile dosya halinde gönderilir.

 

İRTİFAK HAKKI

 

Tanım:

İrtifak hakkı Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili için yapılması gereken işlemlerdir.

İstenen Belge ve Bilgiler:

1. İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

2. İrtifak hakkı tesisini isteyen taşınmaz malların maliklerinin kimliği ya da vekillerinin vekaletname örneği ve kimliği (vekaletnamede işin yapılması için yetki verildiği açıkça belirtilmiş olmalıdır.)

– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.

– Talep sahibi şirket, vakfı dernek veya kooperatif temsilcisi ise yetki belgesi ile kimliği.

3. Taşınmaz malın maliki ölmüş ise talepte bulunan miraçıların ilgili tapu sicil müdürlüğünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekir.

4. İrtifak hakkı geçiş güzergahının ilgililerince zeminde işaretlenmiş olması veya proje üzerinde belirtilmesi gerekir.

İzlenecek Yol:

1. Lehine ve aleyhine irtifak hakkı tesis edilecek taşınmaz malın malikleri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcileri vasıtası ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunurlar. Talepte hangi parsel lehine, hangi parsel aleyhine irtifak hakkı tesis edileceği açıkça belirtilir.

Kamu kurumu ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

2.  Kadastro müdürlüğünce istem belgesi (Örnek: 17) ve başvuru fişi (Örnek:18) düzenlenir. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt, tarih ve sıra numarası istem belgesi ve başvuru fişine yazılır. İstenen belgelerden eksik olanlar başvuru fişinde belirtilir. İrtifak hakkı işlemi için gün verilmişse verilen gün ve saat başvuru fişine yazılır. Başvuru fişinin bir sureti ilglisine verilir.

Talebin resmi yazı ile yapılması halinde;

a) Talep önce genel evraka sonra fen işleri kayıt defterine kaydedilir.

b) İstem belgesi düzenlenir, başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt, tarih ve sıra numarası istem beelgesine yazılır. Ayrıca işlemin cinsi istem belesinde işaretlenir ve adı-soyadı bölümüne yazıyı gönderen kurumun adı ile yazının tarih ve sayısı yazılır.

Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde; istem belgesinin “tutarı bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır. Örneğin; okul yeri, hükümet binası vb.

c) İstenen belgelerden eksik olanlar resmi yazı ile ilgli idareye bildirilerek tamamlanması istenir, gün verilmişse verilen gün ve saat beirtilir.

3. İrtifak hakkı tesisi veya terkini işleminde kadastro değişiklik ve kontrolluk işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

4. Görevli kadastro elemanları, ölçü için gerekli inceleme ve ön hazırlıkları büroda yaparlar. İlgili parsellerin pafta tersimat ve kontrolları yapılarak tersimatta hata olup olmadığı araştırılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

5. İlgililer başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edecekleri taşıt ile irtifak hakkı ölçüsü için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür.

6. İlgilileri tarafından zeminde işaretlenen irtifak hakkı geçiş güzergahı ölçülür. Geçiş güzergahının projede gösterilmiş olması halinde güzergahın  paftaya işlenmesi için gerekli ölçüler yapılır. Ölçü işlemlerinden sonra irtifak hakkı ile ilgili olarak düzenlenen değişiklik tasarımının (örnek: 19,20) imar yasası ve yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye başkanlığına (belediye encümeninin olumlu kararının alınması ve onay için), belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il makamına (il id are kurulunun olumlu kararının alınması ve onay için) bir üst yazı ile gönderilir. (Örnek: 21,22)

Değişiklik tasarımı iki nüsha olarak düzenlenir. Onaydan sonra bir nüshası kadastro müdürlüğüne iade edilir.

Kamulaştırma kanununa göre yapılacak irtifak hakkı tesislerinde belediye encümeni ve il idare kurulu kararı aranmaz.

7. Belediye veya valilikten olumlu karar geldikten sonra, değişiklik tasarımına uygun olarak görevli kadastro elemanlarınca;

a) Kadastro görmeyen yerlerde, kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğü için biri asıl diğeri aslı niteliğinde olmak üzere 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

b) Kadastro gören yerlerde, Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil  Müdürlüğü için biri asıl diğeri aslı niteliğinde olmak üzere 3 nüsha tescil bildirimi (beyanname) düzenlenir. (Örnek: 23,24)

Damga Vergisi Yasasına göre öngörülen ve miktarı her yıl için yeniden belirlenen damga pulu ilgilisi tarafından temin edilerek, düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılır. Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiğine dair ilgilileri tarafından imzalanır.

8. Düzenlenen tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazı ile ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

9. Tescil işlemi yapıldıktan sonra tescil bildirimi (beyanname) ve eklerinin aslı tapu sicil müdürlüğünde kalır, diğer nüshaları tescili takip eden 10 gün içinde bir üst yazı ile kadastro müdürlüğüne iade edilir.

10. İrtifak hakkı işlemiyle ilgili değişiklik tescilden sonra ait olduğu paftalara (asıl ve nüshalarına) harita altlığının cinsine ve özel işaretine uygun olarak siyah renkte mürekkep-lenir. Değişiklik, yüzölçümü klasöründe de belirtilir.

11. Kadastro gören yerlerde düzenlenen tescil bildirimi (beyanname) ve eklerinin bir nüshası kadastro müdürlüğüne intikal ettiği tarih takip eden ayın 10’una kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne/Bölge Müdürlüğüne bir üst yazı ile dosya halinde gönderilir.

 

 

BİRLEşTİRME

Tanım:

Birbirine bitişik birden çok parsellerin bir parsel haline dönüştürülmsine birleştirme denir.

İstenen Belge ve Bilgiler:

1. Birleştirme işlemi istenen taşınmaz malların tapu senetler veya tapu kayıt örnekleri.

2. Birleştirme işlemi istenen taşınmaz malların maliklerinn kimliği ya da vekillerinin vekaletname örneği ve kimliği (vekaletnamede işin yapılması için yetki verildiği açıkça belirtilmiş olmalıdır.)

– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vesi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.

– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile kimliği.

3. Taşınmaz malın maliki ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların ilgili tapu sicil müdürlüğünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekir.

4. Birleştirme haritasının yapılabilmesi için t aşınmaz malların birbirine hemsınır olması zorunludur. Birleştirme işleminde birleştirilecek taşınmazmalların aynı şahıslara ait olması gerekir. imar parsellerinde aynı malike ait olması zorunlu değildir.

İzlenecek Yol:

1. Birleştirme işlemi istenen taşınmaz malların maliki veya hissedarları yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilisi vasıtası ile ilgili kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunur.

Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

2. Kadastro müdürlüğünce istem belgesi (örnek: 25) ve başvuru fişi (örnek: 26) düzenlenir. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt tarih ve sıra numarası istem belgesi ve başvuru fişine yazılır. İstenen belgelerden eksik olanlar başvuru fişinde, belirtilir. Birleştirme işlemi için gün verilmişse verilen gün ve saat başvuru fişine yazılır. Başvuru fişinin bir sureti ilgilisine verilir.

Talebin resmi yazı ile yapılması halinde:

a) Talep önce genel evraka, sonra fen işleri kayıt defterine kaydedilir.

b) İstem belgesi düzenlenir, başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur. Fen işleri kayıt defterinden alınan kayıt tarih ve sıra numarası istem belgesine yazılır. Ayrıca işlemin cinsi istem belgesinde işaretlenir ve adı-soyadı bölümüne yazıyı gönderen kurumun adı  ile yazının tarih ve sayısı yazılır.

Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde; istem belgesinin “tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılıdır. Örneğin; okul yeri, hükümet binası, vb.

c) İstenen belgelerden eksik olanlar resmi yazı ile ilgili idareye bildirilerek tamamlanması istenir, gün verilmişse verilen gün ve saat belirtilir.

3. Birleştirme işleminde kadastro değişiklik ve kontrolluk işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.

4. Birleştirme işleminde herhangi bir kontrol ve ölçü zorunlu olmadıkça araziye gidilmez.

5. Birleştirme işlemi ile ilgili parsellerin pafta tersimatı  ve yüzölçümü kontrolu yapılır.

Birleşen parsellerin yüzölçümleri toplamının yeni oluşan parselin yüzölçümüne uygunluğu kontrol edilir. Yüzölçümleri arasındaki fark yanılma sınırları içinde kalıyorsa, tescilli yüzölçümleri toplamı esas alınır.

Yüzölçümü kontrolu sonucunda çıkan hatanın yanılma sınırı dışında olması halinde;

a) Kadastro parsellerinde; parselin zeminde ve paftasında sınırlarının değişmediği, hatanın kadastro sırasında yapılan yanlış hesaplamadan meydana geldiğini belirten rapora istinaden ve yüzölçümünde azalma veya çoğalmaya bakılmaksızın Tapu Sicil Müdürlüğünce tüzüğün 107. maddesine göre düzeltilir.

b İmar kanununun 18. maddesi uygulaması sonucunda oluşan parsellerde imar mevzuatına göre belediye veya Valilik (Bayındırlık İskan Müdürlüğü) tarafından düzeltilir. Ancak hesaplanan yüzölçümünün tescilli yüzölçümünden eksik  gelmesi halinde (a) fıkrasına göre işlem yapılır.

Kontrol işleminden sonra birleştirme işlemiyle ilgili olarak düzenlenen değişiklik tasarımının (örnek:27) İmar Yasası ve Yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeninin, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il idare kurulunun olumlu kararı alınmak üzere belediye veya Valiliğe bir üst yazıyla gönderilir. (örnek: 28,.29)

Değişiklik tasarımı 2 nüsha olarak düzenlenir. Onaydan sonra bir nüshası kadastro müdürlüğüne iade edilir.

Belediye veya Valilikten o lumlu karar geldikten sonra görevli kadastro elemanlarınca;

a) Kadastro görmeyen yerlerde, kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğü için biri asıl diğeri aslı niteliğinde olmak üzere 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

b) Kadastro gören yerlerde, Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü, kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğü için biri asıl  diğerleri aslı niteliğinde olmak üzere 3 nüsha tescil bildirimi (beyanname ) düzenlenir. (Örnek: 30)

Birleştirme sonucu oluşan parselin varsa tüm cephe ölçüleri tescil bildiriminde gösterilir.

Ölçüsü klasik yöntemle yapılmış olan parsellerin köşe noktaları alınarak, koordine değerleri  tescil bildirimi (beyanname) veya ekinde gösterilir.

Damga Vergisi Yasasına göre öngörülen ve miktarı her yıl için yeniden belirlenen damga pulu ilgilisi tarafından temin edilerek, düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılr.

Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiğine dair ilgilileri tarafından imzalanır.

6. Birleştirme işleminde Tescile Konu Harita ve Planlar Yönetmeliği’nin uygulanması ile ilgili 300-2/19 sayılı Genelge eki Yönerge’nin 72 ila 81 nci maddelerindeki ilgili hükümleri aynen uygulanır.

7. Düzenlenen tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazı ile ilgili tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

8. Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce verilir.

9. Tescil işlemi yapıldıktan sonra tescil bildirimi (beyanname) ve eklerinin aslı tapu sicil müdürlüğünde kalır, diğer nüshaları tescili takip eden 10 gün içinde bir üst yazı ile kadastro müdürlüğüne iade edilir.

10. Birleştirme işlemi ile ilgili değişiklik tescilden sonra ait olduğu paftalara (asıl ve nüshalarında) eski parselin numaraları ve sınırları iptal edilerek yeni parsel numaraları yazılıp harita altlığının cinsine göre siyah renkte mürekkeplenir. Değişiklik, yüzölçümü klasöründe de belirtilir.

11. Kadastro gören yerlerde düzenlenen tescil bildirimi (beyanname) ve eklerinin bir nüshası kadasto müdürlüğüne intikal ettiği tarihi takip ed en ayın 10’una kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne/Bölge Müdürlüğü’ne bir üst yazı ile dosya halinde gönderilir.


12 Mayıs 2015
937 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN