+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Tip kesit nedir ?

Tip kesit nedir ?

TİP KESİT

Projede kullanılacak tip kesitler, bu menü altında bulunan komutlar yardımıyla oluşturulacaktır. Genel olarak bir tip kesit için, arazi yapısına göre en az dört tip kesit yaratılması gerekmektedir. Bunlar sırayla dolgu-dolgu, dolgu-kazı, kazı-dolgu, kazı-kazı tipkesitleridir. Bu menü altında bulunan komutlar;

 
Tip kesit tanımları
 
Değişken eğim tablosu
 
Değişken genişlik tablosu

Bu komutlar aşağıda geniş olarak anlatılmıştır.

Tip Kesit Tanımları

Bu komut ile yeni tip kesitlerin oluşturulacağı pencere ekrana gelir. 

Üç bölüme ayrılabilir. Bunlar; tuş menüler, Tip kesit isim-açıklama bölümü, Tip kesit tanımlama bölümü. Her oluşturulacak tip kesitin bir ismi olmalıdır. Bu isim 6 karakterden daha uzun olamaz. Bu amaçla bu tip kesitin tanınabilmesi için açıklamalar bölümüne gerekli tanımlama yapılabilir. Aşağıda yukarda bahsedilen bölümler incelenecektir.

Tut Komutlar

 Ok: Bu komut ile oluşturulan tipkesitler veya varolan tip kesitlerdeki değişikliklerin kaydedilip, tip kesit tanımlama penceresi kapatılır.

 İptal: Bu komut ile oluşturulan tipkesitler veya varolan tip kesitlerdeki değişikliklerin kaydedilmeden tip kesit tanımlama penceresi kapatılır.

 Yeni Tip Kesit Yap: Bu komut ile yeni bir tip kesit tanımlanır. Komut işletildiğinde ekrana

diyalog penceresi gelir. Buraya tanımlanacak olan tip kesitin ismi yazılır. Yalnız isim 6 karakterden fazla olmaması gerekmektedir. İsim yazılıp OK tuşuna basıldığında ekrana

diyalog penceresi gelir. Burayada bu tip kesitin kullanıcılar tarafından kolaylıkla tanınabilmesini sağlayacak bilgiler yazılır. Herhangibir karakter sınırlaması yoktur. Gerekli açıklama yazılıp OK tuşuna basıldığında tip kesit ismi TipKesAdı bölümüne, açıklamada Açıklama bölümüne yazılır ve tip kesit tanımlama bölümü boşalır.Aşağıda tip kesitin tanımlaması anlatılmaktadır.

Tip Kesitin Tanımlanması: Tip kesitler eksene göre sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki bölüm kendi içinde ayrı bölmelerde tanımlaması yapılır. Bu bölümler kendi içinde dörde ayrılır. Bunlar, sıra numarası, adı, geniş ve eğim/dz dir. Tanımlama sırasına uygun yapılmalıdır. Tanımlama aşağıdaki şekle göre anlatılacaktır.

Yukarıdaki şekle göre sol taraftaki tip kesit noktalarına O1, O2,.. gibi, sağ taraftaki tip kesit noktalarına da A1, A2, … gibi isimler verilmiştir. Her iki taraftaki isimler birbirinden farklı olması gerekmektedir. Bu isimler ilerde yapılacak olan işlemler için gerekecektir.

Tanımlama şu şekilde yapılmaktadır; Sol bölümün 1.sırasına adı bölümüne O1, Geniş bölümüne O1 den eksene olan dik mesafe, Eğim bölümüne de O1’in eğimi veya O1’in eksene göre kot farkı yazılır. 2.sırasına adı bölümüne O2, Geniş bölümüne O2 den O1’e olan dik mesafe, Eğim bölümüne de O2’in eğimi veya O2’nin O1’e göre kot farkı yazılır. Bu şekilde bütün tip kesit noktaları tanımlanır. Tanımlamadan da anlaşılacağı üzere O1-O2 hattını kontrol eden bilgi O2 isimli tip kesit noktasıdır. Bu hattın genişliği, eğimi bu isimle girilen değerlerdir. En son tanımlanan tip kesit noktası ilerde anlatılacağı gibi arazi modelinden üretilen kesitle kesişecektir. Aynı şekilde sağ tarafta oluşturulur. Arazi yapısına göre dört ayrı tip kesit üretilmesi genelde gerekmektedir. Bunlar dolgu-dolgu, dolgu-kazı, kazı-dolgu ve kazı-kazı tip kesitleridir.

Genişlik ve Eğim Tanımlama Methodları:

Genişlik ve eğimler değişik şekillerde tanımlanabilir. Bu tanımlama methodları sırasıyla aşağıda anlatılmıştır.

Genişlik Tanımlama Methodları: Genişlik tanımlama bölümüne ya tip kesit noktasının bir önceki noktaya olan dik mesafesi girilir ya da G1, G2,… gibi değişken genişlik tablosunda (değişken genişlik tablosu ileriki bölümlerde geniş olarak ele alınacaktır.) tanımlanan isim girilir. Ayrıca cursor geniş kutusunun üzerinde iken sağ tuşa basılırsa, değişken genişlik tablosu ekrana gelir ve kullanıcı istediği formu seçerek Ok tuşuna basarak genişlik formunu projesine ekleyebilir. Mesafe negatif (-) değer olarak girilirse, tip kesit noktası eksene doğru hareket edecek demektir. Yanlış bir format girilirse ekrana 

uyarı penceresi gelir. Uyarıyı dikkate alıp tekrar giriş yapılır.

Eğim Tanımlama Methodları: Eğim tanımlamaları şu şekilde yapılır; tip kesit noktasının bir önceki tipkesite göre kot farkı ( 1.5, -0.20 gibi), tip kesit noktasının bir önceki tipkesite göre yüzde eğimi (% 0.2, % -0.2 gibi), tip kesit noktasının bir önceki tipkesite göre orantısal eğimi (1:3, -2:3 gibi), değişken eğim tablosunda tanımlanmış değişken eğim formu (E1,E2,..gibi) veya değişken eğim tablosunda tanımlanmış değişken kot formu (K1,K2,..gibi). Değişken eğim tablosu ileriki bölümlerde geniş olarak ele alınacaktır. Ayrıca cursor eğim kutusunun üzerinde iken sağ tuşa basılırsa, değişken eğim tablosu ekrana gelir ve kullanıcı istediği formu seçerek Ok tuşuna basarak eğim veya kot formunu projesine ekleyebilir.Eğim değerinin negatif (-) değer olması hattın aşağıya doğru hareket edeceğini gösterir. Eğim kutusuna yanlış formatta giriş yapılırsa ekrana

uyarı penceresi gelir. Uyarı dikkate alınıp uygun formattaki değer girilir.

 Tip Kesit Sil: Daha önce tanımlanmış bir tip kesitin silinmesi için bu komut kullanılır. Silinecek olan tip kesit ‘Adı’ bölümünden seçilerek aktif hale getirilir ve tip kesit sil tuşuna basılır. Ekrana

uyarı mesajı gelir. ‘Yes’ tuşuna basılırsa işaretli tip kesit silinir, ‘No’ tuşu ile işlem iptal edilir.

 Dosyadan Ekle: Yaratılan tip kesitler proje ismi ile birlikte *.tkt uzantılı bir dosyada saklanır. Daha önce yaratılan bu enkesitlerin bu projede kullanılması için bu komut çalıştırılır.Komut işletildiğinde ekrana 

dosya açma diyalog penceresi gelir. İstenen tipkesit dosyası seçilir ve OK tuşuna basılır. Dosyada tanımlı tip kesitler projeye dahil edilmiş olur.

Tip kesit dosyaları ASCII (okunabilir) bir dosyadır. Gerektiğinde herhangibir editörde değişiklik veya eklemeler yapılabilir. Yapısı aşağıda gösterilmektedir.

 Kopyala: Tip kesit tanımlamasında aynı bilgileri içeren sütun ve satırları diğer bir tip kesite bu komutla kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Kopyalamak istediğiniz tip kesiti aktif hale getirip klavyedeki Shift tuşuna basılı iken kopyalayacağınız sütun ve satırları ok tuşları ile seçilip, kopyala tuşuna basılır.

 Yapıştır: Kopyalanacak sütun seçilip kopyala tuşuna basıldıktan sonra hedef tip kesit seçilir ve yapıştır tuşuna basılır. İstenilen bilgiler kopyalanmış olur.

 Format Kontrol: Tip kesit oluşturulurken formata dikkat etmek gerekir. Bu komut ile girilen yanlış formatlar bulunur ve sizi uyarır.

 Grafik Göster: Oluşturulan tip kesitin görüntüsü bu komut ile ekrana gelir. Komut işletildiği zaman tip kesit penceresi aşağıdaki hale gelir.

Büyütme, Küçültme ve kaydırma tuşları ile oluşturulan tip kesit incelenebilir. Görüntü modundan çıkmak için pencerenin görüntü alanında mouse un sağ tuşuna basılır. Kesitlerde düzeltme yapmak için görüntü modundan çıkılması gerekir.

Değişken Eğim Tablosu

Değişken Eğim Tablosu tip kesitlerde kilometre değerlerine bağlı olarak değişik eğimler gösteren projelerde kullanılır. Örneğin yol uygulamalarında, kurblarda deverler bu bölümde oluşturulur. Tanımlanan değişken eğim tip kesitlerde tanımlanan hat için geçerlidir. İki ayrı değişken eğim tanımlanabilir.

E1, E2,..tipi değişken eğim: Bu şekilde isimlendirilen eğimlerin anlamı; başlangıç kilometresi ile bitiş kilometresi arasında, eğim başlangıç eğimden başlayarak son eğime kadar lineer bir artış-azalış gösterir. Aşağıda buna bir örnek gösterilmiştir.

K1, K2,…tipi değişken eğim: Bu şekilde isimlendirilen eğimlerin anlamı; başlangıç kilometresi ile bitiş kilometresi arasında, eğim 

Değişken Genişlik Tablosu

Değişken genişlik tablosu, kilometre değerlerine bağlı olarak değişik genişliklerin bulunduğu projelerde kullanılır. Örneğin yol uygulamalarında genişleyen yol gibi. Tanımlanan değişken genişlik tip kesitlerde tanımlanan hat için geçerlidir. G1, G2,…gibi isimler ile tanımlamalar yapılır. Genişlik, başlangıç kilometresinden bitiş kilometresine kadar başlangıç genişliğinde son genişliğe lineer bir artış gösterir. Eğer aynı kilometrede direk artış isteniyorsa, başlangıç ve bitiş kilometresi aynı değer olmalıdır. Aşağıda değişken genişlik tablosuna örnek gösterilmiştir.

DÜTEY TASARIM

Boykesit oluşturma, proje yerleştirme, enkesit noktalarının belirlenmesi, tip kesitlerin yerleştirilmesi, çizimin hazırlanması vb. gibi işlemler için bu komut kullanılır. Komut işletildiği zaman ekrana düşey tasarım penceresi gelir.

Ekrana iki çizim gelir. Bunlardan biri somelerden somelere birleşen boykesit çizgileri, diğeri ise güzergah boyunca arazi yapısını gösteren eğrisel çizgi. Ekrandaki çizim ölçeklidir. Ölçek üstte bulunan düşey ve yatay ölçek bölümünden değiştirilebilir. Ayrıca düşey tasarıma girildiği zaman üst menüde (popup menü) değişir. Aşağıda düşey tasarımda kullanılan komutlar sırasıyla anlatılacaktır.

Görüntü Faktörü: Ölçek değiştirmeksizin mesafe ve kot değerlerinin ekranda daha rahat görünmesini sağlar. Yukarı ok tuşu ile yazılar arası açılırken, aşağı ok tuşu ile yazılar sıklaşır.

Aşağı Yukarı: Ok tuşları ile boy profilin aşağı yukarı hareket etmesi sağlanır.

Referans Kotu Kilitle: Bu bölüm işaretli olduğu zaman boy profilin sağa sola hareketinde kot sabit kalır, yukarı aşağı hareket etmez.

Panel Aç/Kapa: Bu bölüm düşey tasarım penceresinin alt bölümünde bulunan siyah kot, kırmızı kot ve mesafe bilgilerinin görünüp görünmemesini sağlar. İşaretli olması halinde görünür, aksi takdirde yalnızca ekranda boy profil görünür.

Yatay Güzergah İzle: Bu bölüm işaretli olması durumunda, cursorun boy profildeki hareketi çizim üzerinde (güzergah üzerinde) takip edilebilir. Bunun için iki pencereyi ekranda aynı anda görünmesi gerekmektedir. Windows un pencere özellikleri kullanılarak bu sağlanabilir.

Sağa Sola: Boy profilin sağa sola hareket etmesini sağlar. Ayrıca klavyedeki ok tuşları kullanılarak boy profilin yukarı, aşağı, sağa ve sola hareket etmesi sağlanır.

 Tüm Görünüm: Boy profilin konumu ne olursa olsun bu komut ile boy profilin ilk kilometreleri ekrana gelir.

 Kaydır: Bu komut cursor ile boy profilin dinamik olarak kaydırılması sağlanır.

DOSYA

Boy Kesit Raporu: Boy kesit oluşturulduktan sonra boy kesit noktalarına ait bilgileri içeren raporu almak için bu komut kullanılır. Bu dosya *.TXT olarak diskte saklanır. Egedit programı veya herhangi bir editör yardımı çıktısı alınır. Aşağıda bu çıktıya örnek gösterilmektedir.

Güzergah Raporu: Güzergahta bulunan some ve boy profil noktalarına ilişkin bilgileri içeren rapor bu komut ile oluşturulur. Aşağıda bu çıktıya örnek gösterilmektedir.

Çizime Hazırla:

Oluşturulan boy profilin çizimi bu komut ile alınır. Komut çalıştırıldığında ekrana çizim penceresi gelir. Aşağıda çizim penceresi bulunmaktadır.

Tuş menülerde çizim büyütme, küçültme, kaydırma komutları bulunduğu gibi daha önceki bölümlerde anlatılmayan ve parametreleri içeren komutlar bulunmaktadır. Aşağıda bu komutlar anlatılmaktadır.

 Parametreler: Bu komut ile çizimi yapılacak boy profilin ölçek, tabaka vb parametreler girilir. Komut çalıştırıldığında ekrana parametre diyalog penceresi gelir.

Diyalog penceresine gerekli değerler.girilir. Burada düşey scala; boy kesit üzerinde kaç adet kot dilimi bulunacağı belirtilir. Eğer hepsi işaretli ise çizimde alt bilgiler tablosu bulunur. İşaretli değilse yatay ve düşey çizgilerden oluşan çizim alınır. Parametre değerleri girilerek OK tuşuna basılır. Ekrana yeni bir pencere gelir. Bu pencerede boy profil görünür. Eğer değişiklik yapılacaksa tekrar parametreler bölümüne girilir ve değişiklik yapılır. Aksi takdirde OK tuş menüsüne basılarak boy kesit yerleştirilir.

 Çit Ekle: Bu komut ile grafik çizimi güzergah bilgileri ile boy profilin herhangi bir yerine yerleştirilebilir. Üst bölümde bulunan (Popup Menü) pencere yardımı ile grafik ekrana geçiş yapılarak istenilen çizim alanı çit içine alınır. Yine pencere yardımı ile boy kesit çizim penceresine geçilir. Çit Ekle komutu çalıştırılır. Çit yerleştirilmek istenen yere götürülür. Ctrl+ok tuşları ile ölçek ve dönüklük ayarlaması yapılır. Sağa sola ok tuşları ile ölçek ayarlaması, yukarı aşağı ok tuşları ile çit döndürülür. Mouse’un sol tuşuna basıldığında ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Çit içindeki çizim ölçekli olarak 6yeniden oluşacaktır. Ve bu oluşacak çizimin başlangıç tabakası yukarıdaki diyalog penceresine girilir ve OK tuşuna basılır. Çizim ekranda görünür. Parametrelerde açık olan objeler çizilir. Örneğin münhani kapalı ise çizimde münhani olmaz. Yine çizimde tabakaları kapalı olan hat, yazı, sembol vb. leri bulunmaz.

 Some Tablosu Ekle: Some değerlerini gösteren tabloyu çizime yerleştirmek için bu komut kullanılır. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Bu parametre penceresinde tabloda olması istenilen somelerin başlangıç ve bitiş numaraları girilir. Yazıların büyüklüğü ile çerceve ve yazı tabakaları girilir, OK tuşuna basılır. Tablo çizime yerleştirilir.

 DXF Kayıt: Oluşturulan boy kesit çizimini direk DXF dosyası olarak saklamak için bu komut kullanılır. Komut çalıştırılır ve dosya ismi girilerek dosya yaratılır.

 Eghas Kayıt: Oluşturulan boy kesit çizimini EGHAS programına aktarmak için bu komut kullanılır. Komut çalıştırılır ve dosya ismi girilerek dosya yaratılır.

Çıkış: Düşey tasarımdan çıkmak için bu komut kullanılır.

İŞLEMLER

Güzergah Seç: Aktif güzergahı değiştirmek için bu komut kullanılır. Komut çalıştırıldığında aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Diyalog penceresinden güzegah seçilir ve OK tuşuna basılır.

Yeniden Olutturma: Some değerlerinde veya güzergah boyunca harita üzerinde herhangi bir değişiklik varsa, bu değişikliğin boy profile yansıması için bu komut kullanılır. Boy profil yeniden oluşturulur.

 Kırmızı Kotları Hesapla: Kırmızı kot kontrol noktaları yerleştirildikten sonra en kesit noktalarının kırmızı kot değerlerinin hesaplanması için bu komut kullanılır.

Kırmızı Kotları Ötele: Kırmızı kot kontrol noktalarının kotlarına belli bir sabiti eklemek veya eksiltmek için bu komut kullanılır. Bu sabit bütün kontrol noktalarını etkiler. Komut çalıştırıldığında aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelir.

Bu bölüme değer girilir ve OK tuşuna basılır.

KESİT

Kesit noktalarına ilişkin işlemlerin yapıldığı menüdür. İçerisindeki komutlar aşağıda detaylı olarak anlatılmaktadır.

 Ekle: Kesit noktalarını tek tek eklemek için bu komut kullanılır. Kesit eklenirken ekrandaki eğrisel profil yardımcı olur. Ayrıca yatay ve düşey ölçek ayarı yapılarak daha hassas çalışma sağlanabilir. Cursor istenilen yere getirilir ve enter tuşuna basılır. Ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Bu bölümde kesit adı ve mesafe değeri değiştirilebilinir. Kot değerini program otomatik olarak atar. OK tuşuna basıldığında kesit noktası eklenmiş olur.

Dosyadan Ekle: ASCII olarak yaratılmış olan dosyaları okuyarak boy kesit hazırlanması için bu bölümde bulunan komutlar kullanılır. Bu bölümde aşağıdaki komutlar bulunur.

Mesafe, Kot (*.kes): 

Koordinat (*.xyz):

 Otomatik Ekle: Kesit noktalarını sabit mesafe aralığında eklemek için bu komut kullanılır. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Bu bölümde gerekli yerler doldurulur ve OK tuşuna basılır. Yukarıdaki örneğe göre kesit isimleri kes1, kes2, …şeklinde olacaktır. Ayrıca kesitler arası mesafe 10 metre olacaktır. Eğer Eprof Parametrelerinde detay kes işaretli ise güzergah boyunca kestiği tabakaları da kesit noktası olarak alır. Ayrıca düşey tasarımda dolaşılarak kesit ekle komutu ile ayrıca eklenmesi gereken yerlere manuel olarak eklenebilir.

 Sil: Düşey tasarımda kesit noktalarını silmek için bu komut çalıştırılır. Silinecek kesit üzerine gelinerek mouse un sol tuşuna basılır. Ekrana aşağıdaki uyarı mesajı gelir.

Bu uyarıya bağlı olarak Yes tuşuna basılırsa kesit silinir. Aksi takdirde silinmez.

 Bilgi/Düzelt: Eklenen kesitlerin bilgisini öğrenmek veya değişiklik yapmak için bu komut kullanılır. Komut çalıştırılır ve cursor ile kesit seçilir. Ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Bu diyalog penceresinde kesite ilişkin verilerin bilgileri görünür. Ayrıca Adı ve Mesafe değerlerinde değişiklik yapılabilinir. Siyah Kot’u otomatik olarak, arazi yapısına göre program kendisi tayin eder.

Tip Kesitleri Yerlettir: Siyah kesit ve kırmızı kesitler oluşturulup, siyah kesitlerin kırmızı kotları hesaplandıktan sonra, daha önce yaratılmış tip kesitlerin arazi enkesitlerine yerleştirilmesi için bu komut kullanılır. Komut çalıştırıldığında ekrana aşağıdaki pencere gelir.

Bu pencerede kesit noktalarına ilişkin bilgiler görünür. Bu bilgilere dayalı olarak tek tek tipkesit yerleştirilebilinir. Bunun için tipkesitin yerleştirileceği satırın tip kesit sütununa cursor ile gelinir. Mouse un sol tuşu ile seçilir, sağ tuşuna basılır. Ekrana tipkesiti seçmemizi sağlayan diyalog penceresi gelir.

Tip kesit seçilir ve ok tuşuna basılır. Bu şekilde tek tek tipkesitler yerleştirilebilceği gibi otomatik olarak da yerlettirilebilir.  (Otomatik Tipkesit Yerleştirme) tuşuna basılır. Ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Bu bölümde iki tip kesit atanabilir. Bunun nedeni enkesitlerin henüz yaratılmamış olmasındandır. Atanan tipkesitler Dolgu Tip Kesit için dolgu dolgu tip kesiti, Kazıda Tip Kesit için kazı kazı tip kesitidir. Başlangıç ve bitiş km değerleri girilir. Değerlere dayalı olarak tipkesitler bu aralıkta yerleşecektir. OK tuşuna basılır ve tipkesitler otomatik olarak yerleşir. Karışık tipkesitler enkesitler bölümünde yerlettirilecektir.

Boy Kesit Bilgi/Düzelt: Boy kesit noktaları hakkında bilgi almak ve üzerinde düzeltme yapmak için bu komut kullanılır. Komut çalıştırıldığında aşağıdaki pencere ekrana gelir.

Bu pencerede istenilen kesitin adı, mesafesi, siyah kotu, kırmızı kotu ve/veya tipkesit değişikliği yapılabilir.

KKKN

KKKN; kırmızı kot kontrol noktaları kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu menü altında proje oluşturmaya yönelik komutlar bulunmaktadır. Aşağıda bu komutlar detaylı olarak anlatılacaktır.

 Ekle: Bu komut ile kırmızı kot kontrol noktaları eklenir. Komut çalıştırıldığında cursor istenilen yere getirilir ve mouse un sol tuşuna basılır. Ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Bu bölümde adı, mesafe değeri ve/veya kot değeri değiştirilerek OK tuşuna basılır. KKKN noktası eklenirken düşey tasarım penceresinin sağ üst tarafında eğim bilgisini gösteren bölüm ortaya çıkar.

Cursorun hareketiyle eğim devamlı değişir. Eğer kilit bölümü işaretli ise proje çizgisi aynı eğimde devam eder. Eğim bölümüne istenen eğim değeri girilebilir. Kilit işaretli iken kontrol noktası eklenirse, ekrana çıkacak diyalog penceresine mesafe değeri girilmesi yeterlidir. Kırmızı kotu program mesafe ve eğime göre hesaplayacaktır.

 Sil: Varolan KKKN noktalarından istenilen birini silmek için bu komut kullanılır. Komut çalıştırılır ve cursor ile silinecek KKKN seçilir. Ekrana aşağıdaki uyarı mesajı gelir.

Yes tuşuna basılırsa KKKN silinir, aksi durumda silinmez.

Bilgi/Düzelt: Kırmızı kot kontrol noktaları hakkında bilgi almak ve bunlar üzerinde değişiklik yapmak için bu komut kullanılır. Komut çalıştırılır ve cursor ile bilgi alınacak ve/veya değişiklik yapılacak olan KKKN seçilir. Ekrana aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Burada istenilen değişiklikler yapılır. Ayrıca düşey kurb söz konusu ise T (teğet boyu) veya R (kurb yarıçapı) girilerek düşey kurb oluşturulabilir.

KKKN girildikten sonra Kırmızı Kotları Hesapla komutu ile siyah kotların kırmızı kotları hesaplanması gerekmektedir.

 

 

10 Mart 2015
2.036 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN