+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Yeni tip imar yasası neleri kapsıyor

Yeni tip imar yasası neleri kapsıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen tanımlar çerçevesinde gerçekleşecek ve gerçekleşen planlar yönetmeliklerle uygulamalarda değişiklik yapılmayacak. 


Mesela, Yapı düzenine ait tanımların yeniden yapıldığı yönetmelikle, imar planı ile belirlenen yapılaşma haklan, ölçüsüz ve kontrolsüz bir şekilde artmayacak. 

Özel mülkiyete ait alanlarda yeşil alanların korunması için plan karan dışında betonlaşmaya izin verilmeyecek. 


Çöp ayrıştırma bacaları, su depoları, su sarnıcı, gri su toplama havuzu ve kojenerasyon üniteleri, avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergolalar, zemin terasları ile açık ve kapalı otoparklar taban alanı ve emsal hesabına dahil edilmeyecek. 

Özel çevre koruma alanları, kıyı alanları, sit alanları ve orman alanları gibi korunan alanlara ilişkin planlarda emsal, taban alanı kat sayısı (TAKS), yapı yaklaşma mesafeleri ve kat adedi belirlenmeden uygulama yapılamayacak, ruhsat düzenlenemeyecek. 

Böylece, korunan alanlar idari düzenlemelere göre değil doğrudan plan kararlarına göre gelişecek. 

Kat alanı kat sayısı (KAKS) yani “emsal” ile ilgili ‘Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayıdır” tanımının yer aldığı yönetmelikle, alanların farklı amaçlarla kullanımının engellenmesi için emsal dışında kalan mekanlara, optimum büyüklük sınırı getiriliyor. 

– Elektronik ortamda ulaşılabilen belgeler yatırımcıdan istenmeyecek Etüt ve projelerin kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında başka bir kurum veya kuruşuna vize veya onayına tabi tutulması veya belge istenmesi uygulamaları engellenecek. 

Bu yönetmelik maddelerini siz okuyucularımızın anlayacağı dilde sadeleştirmeye çalışırsak, Müteahhitlerin, 1/1/2017 ye kadar yaptıkları bina inşaatı maliyetleri aynı olmasına karşın, elde ettikleri toplam daire sayısı fazla olacak. 

Daire başına düşen bina maliyeti daha düşük olacak, kullandıkları ve satabildikleri bodrum ve çekme kat sayesinde düşük fiyatlı konut yapabilecek. Düşük maliyet düşük daire fiyatı demektir. 

Vatandaşlarımızın daha kolay konut sahibi olabilmesi demektir.Bütün bu dediklerimizin doğal sonucu olarak, konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızın konutlarını 2017 den önce satın almaları kendi lehlerine olacaktır aksi halde maliyetlerin artacağı açık ve nettir. 


Yeni tip imar planı aşağıda belirtilmiştir

22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile anılan Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi değiştirilmiş olup, ilgili idarelerce farklı uygulamalara mahal vermemek üzere bu madde kapsamındaki uygulamalar aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülür.

22 Mayıs 2014 tarihinden önce aşağıda sıralanan;

1. Yıkım ruhsatı başvurusu,

2. Bina yıkım işlemi,

3. Riskli yapı tespiti işlemi,

4. Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespitine başlama işlemi,

5. İnşaat sözleşmesi tanzimi,

6. Proje sözleşmesi tanzimi,

7. İnşaat veya proje yapmak üzere noter tasdikli taahhütname veya vekâletname tanzimi,

8. Yeni inşaat yapmak üzere; ifraz, tevhit, yola terk işlemi başvurusu,

9. İmar durum belgesi, yol kotu tutanağı, aplikasyon krokisi başvurusu,

10. Zemin ve temel etüt raporu tanzimi.

başvuru veya işlemlerinden en az birinin gerçekleştirilmiş olması halinde, aşağıda sıralanan;

l. 01/06/2013 tarihinden önce yürürlükte olan ilgili Büyükşehir/Belediye İmar Yönetmeliği

2. 01/06/2013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

3. 08/09/2013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

4. 14/09/2013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

5. 22/05/2014 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

Mevzuatlarının herhangi biri, ilgilisi tarafından kendisi ile ilgili iş ve işlemlerde uygulanmak üzere tercih edilerek ilgili idaresine yapı ruhsatı veya ruhsata esas belgeler için müracaat edilir.

22/05/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı alanlar, talep etmeleri halinde 22/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 6 ncı madde kapsamında tadilat ruhsatı müracaatında bulunabilir.

22/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 6 ncı madde kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerde 22/05/2014 tarihinden önce yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin mülga Geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanamaz.

Mülga Geçici 6 ncı madde kapsamında ilgili idarelere yapılmış yapı ruhsatı müracaatları, mülga Geçici 6 ncı madde kapsamında ilgili idarece 0l/06/2014 tarihine kadar sonuçlandırılır.

22/05/20l4 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesi kapsamındaki ruhsat müracaatlarının ilgili idarelerce en geç 01/0l/2016 tarihine kadar sonuçlandırılması zorunludur.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 2 nci, Geçici 7 nci ve Geçici 8 inci maddeleri kapsamında yapılan müracaatlara ilişkin iş ve işlemler ilgili idarelerce aynı maddelerde yer alan hükümlere göre tamamlanır.

Ayrıca, bu madde değişikliği hiçbir şekilde, ilgili idarelerce Yapı Ruhsatı harçlarına konu edilemez.

Bu çerçevede yapı ruhsatı vermeye yetkili idarelerce, bu madde değişikliği kapsamında yürütülecek iş ve işlemlerin yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda sonuçlandırılması gerekmekte olup, bu yazının İliniz dahilinde yapı ruhsat vermeye yetkili tüm idarelere ivedilikle iletilmesi hususunda;

21 Kasım 2016
7.471 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN